abc
abc
中国科学院大学雁栖湖园区摆花采购项目更正公告(2015年8月31日)

更正公告

各投标单位:

 

中国科学院大学雁栖湖园区摆花采购项目(采购编号为 UCAS-E20151019)竞争性谈判文件第33页第一包序号2中规格部分由“长5.5米,宽2.6米”变更为“长10米,宽3.6米”,相对应的报价清单中数量不变。

特此公告!

 

中国科学院大学

招标投标管理办公室

                                                                 2015-08-31